επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

Αποθήκευση Πάγου

Αποθηκευτικοί κάδοι κατάλληλα μελετημένοι για παγάκια όλων των τύπων της εταιρείας Brema Group Italy 

Φίλτρα